2018 XiaojunBi Google Research Award

Recipient: 
Xiaojun Bi
Award Year: 
2018
Role: