IEEE Fellow Theo

Recipient: 
Theo Pavlidis
Award Year: 
1999
Award Detail: 

(Lifetime fellow)

Award Name: 
Role: