Recipient
Jeremy Chu, Dongsheng An (alum), Yan Ma, and Wenzhe Cui (alum), David Gu, Xiaojun Bi, ACM CHI Honorable Mention
Award Year
2023
Award Name
Role